Menü

FELHÍVÁS

Létrehozva: 2020. március 16. | Utoljára frissítve: 2024. április 16.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS a koronavírussal kapcsolatosan

Tájékoztatás a Napsugár Óvoda középső csoport vonatkozásában rendkívüli szünet elrendeléséről

Az Oktatási Hivatal határozata alapján a Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021.02.22-2021.02.26. terjedő időszakra a Középső csoport vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.

Poroszló, 2021.02.22.


 

Értesítés Idősek Otthonába történő felvételi zárlat elrendeléséről

Értesítjük a lakosságot, hogy a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Szociális- és Gyermekjóléti Intézményében (3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) a bentlakásra jelentkezők felvételi zárlatát 30 napra elrendelete a Társulás elnöke.

Továbbá értesítjük a házi segítségnyújtásban lévőket, hogy az ételkihordás biztosítása érdekében az önkormányzati kisbusz is bevonásra került.

Társulás elnökének döntése: Letölthető dokumentum

Polgármesteri döntés: Letölthető dokumentum

Poroszló, 2020.11.25.


Lakossági tájékoztató

Poroszló, 2020. november 23.


 

Poroszló, 2020.11.11.


 

Poroszló, 2020.11.10.


SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE!

Tisztelt Szálláshely Szolgáltató!

Az új koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszában a kijárási korlátozások feloldásával várhatóan beindul a turisztikai szezon, és a különböző szálláshelyeken lakók körében is előfordulhatnak COVID-19 gyanúját felvető megbetegedések.
A csoportos és tömeges koronavírus fertőzések elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az általános védelmi intézkedések betartására.
Ezúton megküldöm a Nemzeti Egészségügyi Központ 25305-2/2020/EÜIG iktatószámon kiadott, nyári turisztikai időszakra (2020.06.01-2020.09.30) vonatkozó egészségügyi ellátási tervét és mellékleteit.


Továbbá felhívom a figyelmét a Magyar Turisztikai Ügynökség által közreadott, alábbi linken található Covid kézikönyvre is, amely a szükséges infekciókontroll intézkedések megvalósításában és a járvány megelőzésében nyújt segítséget:
https://mtu.gov.hu/documents/prod/covid19_kezikonyv-attrakciok-frissitett-0518.pdf


Kérem továbbá, hogy a központi orvosi ügyelet címét, telefonszámát, az ügyelet kezdő és befejező időpontját, valamint a legközelebbi sürgősségi betegellátó kórház címét és telefonszámát jó látható helyen és olvasható módon függessze ki szálláshelyén az érintettek tájékoztatása céljából.


Felhívom figyelmét, hogy a COVID-19-el kapcsolatos információk közérthető formában bemutató eligazító ábrák, piktogramok jól látható helyre történő kihelyezésére kötelezettsége van, amely teljesítéséhez segítséget ad az alábbi link:
https://nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/464-infografikak


Poroszló, 2020. június 12.


Tisztelettel:
dr. Váradi Ágnes s.k.
jegyző

 

Központi orvosi ügyelet és sürgősségi betegellátó kórház

Nyári turisztikai időszak egészségügyi ellátási terve


 

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók, Ingatlantulajdonosok!


Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 34. §-a alapján az adót, a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Pl: amely ingatlanban a tulajdonos a barátaival nyaral, akkor a barátok után is be kell vallania és szednie az idegenforgalmi adót!

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 220. § -a szerint:
(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az Art. 221. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az idegenforgalmi adóbefizetése: az Art. 2. számú melléklet II. 3. pontja alapján: „Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani."

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Kérjük a Tisztelt Szálláshely Szolgáltatókat, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a bevallást tárgyhónapot követő 15. napig hivatalunknak elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap vagy papíralapon benyújtani szíveskedjenek!

Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is fokozottan ellenőrizzük a Szálláshely Szolgáltatókat!

Poroszló, 2020. május 19.

 

dr. Váradi Ágnes s.k.
jegyző

 


 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az ellenőrzött bejelentés az alábbi e-mail címen nyújtható be: bejelentes@poroszlo.hu

dr. Váradi Ágnes

jegyző


 

 

ÓZONGENERÁTOR A FERTŐTLENÍTÉSÉRT

Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott légtisztító, fertőtlenítő eljárás.
Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag, ami 50-szer hatékonyabb és 3000-szer gyorsabb, mint a klór.
Nincs olyan kórokozó mely ellen tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben, felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, penész és gombák elleni harcban is hatékony segítség. Az ózongázzal történő kezelés során semmilyen vegyszerre nincs szükség, így a tisztítási folyamat környezetbarát.

Poroszló Község Önkormányzata ózongenerátort vásárolt, amely a hétfői nappal megérkezett és már használatban is van. Az Idősek Otthonában és az Óvodában már megtörtént az ózongenerátorral történő levegőtisztítás,sterilizálás. Az Önkormányzat közintézményeinek fertőtlenítését rendszeresen és folyamatosan végzik az eszközzel.

 

 

Idősek Otthona fertőtlenítés

 

   

 

Óvoda fertőtlenítés

 

   

 

Poroszló, 2020.05.14.

 


 

Poroszló Község Önkormányzata polgármesterének 5/2020. (V.07.) önkormányzati rendelete
a közterületen működő kijelölt árusító terület nyitva tartásának rendjéről és az árusító területnek a 65. életévüket betöltött személyek látogatásának rendjéről

Poroszló Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
(1) Poroszló belterület 1011/1 hrsz (természetben: Poroszló, Petőfi út) közterületen a kistermelők, őstermelők számára biztosított árusítási lehetőséget a szerdai és vasárnapi napokon 7:00-9:00 óráig engedélyezett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra a meghatározott időn belül 8:00-9:00 óráig kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Poroszló, 2020. május 07.

A rendelet PDF formátumban letölthető: Letölthető dokumentum


 Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a korábban a veszélyhelyzet idejére határozatlan időre lezárt sportpark és játszóterek újra látogathatók!

Poroszló, 2020.05.05.


 Lakossági felhívás!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületen (piacon) történő árusítás korlátozása feloldásra került, valamint a piacot a 65. életévüket betöltött személyek csak 8-9 óra között látogathatják.

Poroszló, 2020.05.05.


 

 

 

Poroszló, 2020. április 30.

 


 

 

Poroszló Község Önkormányzata polgármesterének 4/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Poroszló Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában
1. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a pontja szerinti ital;
2. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény.

2. § A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve
a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel tartott alkalmi rendezvény területén vagy
c) az év első és utolsó napján.

3. § (1) Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 4/C. § és 4/D. §-a.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Poroszló, 2020. április 23.

PDF formátumban letölthető: Letölthető dokumentum


 

Poroszló Község Önkormányzata polgármesterének 3/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozás helyi szabályozásáról

Poroszló Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:


1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Poroszló községnek a jelen rendelet 2. §-ában meghatározott közigazgatási területére, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV.23.) Korm. rendeletben meghatározott 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra terjed ki.


2. A kijárás korlátozás szigorítására vonatkozó rendelkezések
2. § A Kiserdő parkolójában (3388 Poroszló, belterület 1728/7 hrsz.) és a Tisza-tavi Ökocentrummal szembe lévő parkolóban (3388 Poroszló, belterület 148/3 hrsz.), mint kijelölt várakozóhelyeken hétvégenként és ünnepnapokon - a forgalmi, vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni tilos.

3. Egyéb rendelkezések

3. § Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2/A. § rendelkezéssel egészül ki:

„2/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki Poroszló Község Önkormányzata polgármesterének a kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 3/2020. (IV.24.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megsérti.

4. Hatályba léptető rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Poroszló, 2020. április 23.

 

PDF formátumban letölthető: Letölthető dokumentum

 


 

Felhívás a Szálláshely Szolgáltatók részére!

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Kérjük a Tisztelt Szálláshely Szolgáltatókat, hogy az eltöltött vendégéjszakákról a bevallást tárgyhónapot követő 15. napig hivatalunknak elektronikus úton https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  vagy papíralapon benyújtani szíveskedjenek!

Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is fokozottan ellenőrizzük a Szálláshely Szolgáltatókat!

dr. Váradi Ágnes
jegyző

 


 

Az önkormányzat munkatársai a Polgárőrség segítségével a pénteki és hétfői napokon 17:00 óra után fertőtlenítő folyadék kijuttatásával tisztítja a legforgalmasabb területeket.

  

 


 

 TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ PARKOLÓK LEZÁRÁSÁRÓL

 

Poroszló község területén található önkormányzati tulajdonú parkolókat 2020. Április 18. szombat 00:00 órától - 2020. Április 19. vasárnap 24:00 óráig terjedő időtartamra lezárom.

 

Poroszló, 2020. április 17.

 

Bornemisza János s.k.

polgármester


 

TÁJÉKOZTATÁS KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSÉRŐL

 

Poroszlón is megkezdjük a közterületek fertőtlenítését. Pénteki és hétfői napokon 17:00 óra után az önkormányzat munkatársai a Polgárőrség segítségével fertőtlenítő folyadék kijuttatásával tisztítja meg a legforgalmasabb területeket, így különösen az Idősek Otthona, napközi konyha, orvosi és fogorvosi rendelők, védőnői szolgálat, rendőrség, buszmegállók, piactér, népkonyha, éttermek, kávézók környékét. Fertőtlenítésre kerülnek továbbá az önkormányzat épületein kívül a boltok, pénzkiadóautomata, gyógyszertár, takarék, posta területe is.
Az alkalmazott vegyszer Doma felület-fertőtlenítő, 3 százalékos hígítással, az emberi egészségre nem ártalmas! A fertőtlenítés alatt a területet szíveskedjenek elhagyni.
Bízunk abban, hogy ez az intézkedés is hozzájárul ahhoz, hogy Poroszlón továbbra se legyen koronavírusos fertőzés.
Vigyázzunk egymásra! Maradjanak otthon!

 

Poroszló, 2020. április 17.

 

Bornemisza János s.k.
polgármester

 


 

 

BÉRES CSEPP TÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő sikeres közbenjárásának köszönhetően a Béres Gyógyszergyár 2000 db Béres Csepp immunerősítőt ajánlott fel Heves megye 1-es választókerületében található 26 önkormányzatnak. Poroszló a támogatásból 21 csomag 4 db-os kiszerelésű, összesen 84 darabot kapott meg. Április 14-én Dr. Juhász Attila Simon a megyei közgyűlés elnöke adta át a felajánlott Béres Cseppeket, melyek a poroszlói Idősek Otthonába kerülnek kiosztásra.

 

 


 

TÁJÉKOZTATÁS PIAC RÉSZLEGES ÚJRANYITÁSÁRÓL

2020. Április 8-tól részlegesen újranyit a poroszlói piac.

A piac területére csak az alábbi termékkört forgalmazó őstermelők, vállalkozások vihetik ki áruikat:
- zöldség
- gyümölcs
- élelmiszer
- facsemete, palánták, gyümölcsfák és virágok

 

Más termékek forgalmazása a piacon szigorúan tilos!


Az Operatív Törzs által hozott ajánlásokat kérjük figyelembe venni, mind a vevők és mind az értékesítők részéről (egyéni védőeszközök viselése, 1,5-2 méteres távolság tartás egymástól). Az előírtakat az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi.
A piacon történő értékesítés további információiról a piacfelügyelő ad tájékoztatást.
(Fazekas László 0630/291-9212)

 


 

Poroszló Község Önkormányzata mosható, újra felhasználható szájmaszkokat biztosít a 65 év feletti poroszlói lakosok részére, melyet a Napsugár Óvoda dolgozói folyamatosan készítenek, varrnak. A maszkok eljuttatásában a házi segítségnyújtásban részt vevő gondozók nyújtanak segítséget. A szájmaszkok mosással, vasalással fertőtleníthetők és újrahordhatóak.

A 65 év alatti egészségi állapotukban veszélyeztetettek részére is tudunk biztosítani maszkot igény esetén. Igényét a Polgármesteri Hivatal 36/553-040-es központi telefonszámán jelezze.


Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

 

          

 


 

Poroszló Község Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni a poroszlói születésű pilisvörösvári Molnár Sándornak és kedves Családjának a felülettisztító és fertőtlenítőszer felajánlását, mellyel segíti településünket ebben a nehéz helyzetben. Köszönjük, hogy nem felejtette el szülőfaluját!

 

 

 

 


 

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról


A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. § Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá - az 1. §-ban meghatározottak betartásával - a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

2020.03.27.


 

Tájékoztató idős ellátottak részére

 

 


 

Lakossági tájékoztató a koronavírussal kapcsolatosan Poroszló településen meghozott intézkedésekről

 

PDF formátumban letölthető: Lakossági tájékoztató

 


 

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a Poroszló Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020.03.18-tól az alábbiak szerint módosul:

 

 

PDF formátumban letölthető: Ügyfél tájékoztató Polgármesteri Hivatal

< Vissza